ใบรับรองโสด สำหรับชาวต่างชาติ

ใบรับรองเป็นโสด ขอได้ที่สถานทูตของแต่ละประเทศ ประจำประเทศไทย หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมากรุงเทพ น่าจะ ขอได้ที่สถานกงสุลนะคะ ลองสอบถามดูก่อน ใช้ใบนี้เมื่อไหร่ 1. เมื่อต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ต้องมีใบนี้ยื่นให้ที่อำเภอหรือ สนง เขต (เช่นเคยแนะนำไปจดเขตบางรักค่ะ) แต่ถ้าไม่สะดวกไป ให้โทรไปสอบถามที่เขตหรืออำเภอที่จะไปจดก่อนนะคะ ว่าต้องใช้เอกสารอะไรนอกจากใบรับรองโสดบ้าง 2. เมื่อต้องการขอ NON O สำหรับปีแรก (ทางเขตจะเอาใบรับรองความโสดตัวจริงเก็บไว้ และถ่ายสำเนาเซ็นรับรองเอกสารให้เราเก็บไว้ 1 ชุด) ถ้าจดทะเบียนจากต่างประเทศมาแล้ว มาถึงเมืองไทยต้องขอใบรับรองโสดอีกไหม ขอไม่ได้ค่ะ เพราะสามีเราไม่โสดแล้ว

NON-O Visa สำหรับสามีต่างชาติ

การขอ non-o สำหรับสามีต่างชาติ ฉบับแก้ไข 2016 เอกสารประกอบคำขอ ฝ่ายหญิงชาวไทย 1. สำเนาบัตรประชาชน (บัตรจริงเอาไปด้วย) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องมีตัวจริงไป) ฝ่ายต่างชาติ 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า การเดินทางเข้าออกของไทย 2. สำเนาเอกสารการเงิน แยกเป็น 2 กรณีนะคะ 2.1 กรณีมีเงินฝาก 4 แสนบาทในธนาคารไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ขอหนังสือรับรองจากทางธนาคาร

การขอต่ออายุวีซ่า non-o สำหรับสามีต่างชาติ (กรณีที่มีวีซ่า non-o แล้ว 1 ปี) แก้ไขล่าสุด

ขอเขียนแบบรวบรัดตัดความนะคะ ในกรณีที่ เคยมีวีซ่า non-o แบบ 1 ปีมาแล้ว และวีซ่ากำลังจะหมดอายุ ต่องการต่อวีซ่า เมื่อวีซ่าใกล้จะหมดอายุ เราจะต้องยื่นขอต่อวีซ่าก่อนวันหมดอายุ 30 วัน กล่าวคือ วีซ่าหมดอายุ 1 มกราคม เราก็นับถอยหลังไป 30 วัน ถ้าวันนั้นตรงกับวันเสา-อาทิด ให้เราไปยื่นวันศุกร์ค่ะ ห้าม มีอายุน้อยกว่า 30 วัน จำไว้ว่าเหลือดีกว่าขาด เอกสารที่ใช้ก็จะเหมือนเอกสารที่เรายื่นไปเมื่อครั้งปีที่แล้ว สิ่งที่ต้องทำใหม่ คือ รูปถ่ายบ้าน และหนังสือรับรองการเงินจากสถานทูต หรือ หนังสือรับรองเงินฝากจากทางธนาคาร